Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

review

คำแปล

บทวิจารณ์, การทบทวน, ทบทวน

He
liked
my
review
.

เขาชอบบทวิจารณ์ของฉัน

The
review
is
not
very
good
.

บทวิจารณ์นี้ไม่ค่อยดี

He
liked
my
review
.

เขาชอบบทวิจารณ์ของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย