Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

result

คำแปล
คำตอบ, ผลลัพธ์, ผล
This
book
is
the
result
.
หนังสือเล่มนี้คือผลลัพธ์
This
book
is
the
result
.
หนังสือเล่มนี้คือผลลัพธ์
This
document
is
the
result
.
เอกสารฉบับนี้คือผลลัพธ์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย