ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

restaurants

คำแปล
ภัตรคาร, ร้านอาหาร
We
พวกเรา
like
ชอบ
เหมือน
restaurants
ร้านอาหาร
ภัตรคาร
.
พวกเราชอบร้านอาหาร
Houses
บ้าน
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
restaurants
ภัตรคาร
ร้านอาหาร
บ้านกับภัตตาคาร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย