Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

respect

คำแปล

ความเคารพ, เคารพ

I
respect
women
.

ฉันเคารพผู้หญิง

I
respect
them
.

ฉันเคารพพวกเขา

I
respect
her
.

ฉันเคารพพวกเธอ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย