Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

research

คำแปล
การวิจัย
We
have
little
money
for
research
.
พวกเรามีเงินสำหรับการวิจัยนิดเดียว
We
have
little
money
for
research
.
พวกเรามีเงินสำหรับการวิจัยนิดเดียว
There
is
no
research
about
this
.
ไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย