ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

remember

คำแปล
จำ
We
พวกเรา
remember
จำ
our
ของพวกเรา
grandmother
ยาย
ย่า
.
พวกเราจำคุณย่าของพวกเราได้
1 ความคิดเห็น
Your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
mother
แม่
will
จะ
always
เสมอ
remember
จำ
that
นั่น
นั้น
ว่า
day
วัน
.
คุณแม่ของคุณจะจำวันนี้
1 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
will
จะ
remember
จำ
this
นี้
นี่
day
วัน
.
ฉันจะจำวันนี้
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ remember


PersonPresentPast
Irememberremembered
he/she/itremembersremembered
you/we/theyrememberremembered

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย