Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

received

คำแปล
My
mother
has
received
the
box
.
คุณแม่ของฉันได้รับกล่องใบนี้
I
have
just
received
her
answer
.
ฉันเพิ่งได้รับคำตอบของเธอ
I
have
received
your
letter
.
ฉันได้รับจดหมายของคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ receive


    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย