Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

received

คำแปล

My
mother
has
received
the
box
.

คุณแม่ของฉันได้รับกล่องใบนี้

I
have
just
received
her
answer
.

ฉันเพิ่งได้รับคำตอบของเธอ

I
have
received
your
letter
.

ฉันได้รับจดหมายของคุณ

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ receive

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireceivereceived
he/she/itreceivesreceived
you/we/theyreceivereceived