Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

receive

คำแปล

ได้รับ, รับ

They
are
going
to
receive
my
letter
.

พวกเขาจะได้รับจดหมายของฉัน

You
are
going
to
receive
my
book
.

คุณจะได้รับหนังสือของฉัน

They
are
going
to
receive
food
.

พวกเขาจะได้รับอาหาร

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ receive

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireceivereceived
he/she/itreceivesreceived
you/we/theyreceivereceived