Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reads

คำแปล
She
reads
a
book
and
I
read
the
newspaper
.
เธออ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือพิมพ์
4 ความคิดเห็น
She
reads
a
book
.
เธออ่านหนังสือเล่มหนึ่ง
2 ความคิดเห็น
He
reads
a
newspaper
.
เขาอ่านหนังสือพิมพ์
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ read

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย