Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reads

คำแปล

She
reads
a
book
and
I
read
the
newspaper
.

เธออ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือพิมพ์

4 ความคิดเห็น

She
reads
a
book
.

เธออ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

He
reads
a
newspaper
.

เขาอ่านหนังสือพิมพ์

3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ read

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย: