rain

คำแปล
ฝน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
know
รู้
รู้จัก
if
ถ้า
it
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
rain
ฝน
tomorrow
วันพรุ่งนี้
.
ฉันไม่รู้ว่าฝนจะตกพรุ่งนี้ไหม
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
think
คิด
นึก
it
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
rain
ฝน
today
วันนี้
.
ฉันคิดว่าฝนจะตกวันนี้
It
มัน
is
อยู่
คือ
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
rain
ฝน
this
นี้
นี่
afternoon
บ่าย
.
ฝนจะตกบ่ายนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ rain

PersonPresentPast
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย