Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

quantity

คำแปล

จำนวน

The
restaurant
uses
a
large
quantity
of
bread
every
day
.

ร้านอาหารใช้ขนมปังจำนวนมากทุกวัน

The
restaurant
uses
a
large
quantity
of
bread
every
day
.

ร้านอาหารใช้ขนมปังจำนวนมากทุกวัน

The
quantity

จำนวน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย