Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

put

คำแปล

ใส่, ไว้, วาง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ put

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iputput
he/she/itputsput
you/we/theyputput

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย