Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

protection

คำแปล
การป้องกัน, การปกป้อง, การคุ้มครอง
You
are
under
my
protection
.
คุณอยู่ภายใต้การป้องกันของฉัน
You
are
under
my
protection
.
คุณอยู่ภายใต้การป้องกันของฉัน
He
needs
protection
.
เขาต้องการการป้องกัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย