profession

คำแปล
อาชีพ
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
profession
อาชีพ
?
อาชีพของคุณคืออะไร
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
her
ของเธอ
เธอ
profession
อาชีพ
?
อาชีพของเธอคืออะไร
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
profession
อาชีพ
อาชีพ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย