Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

price

คำแปล

ราคา

What
is
the
price
?

ราคาเท่าไหร่

How
much
is
the
price
?

ราคาเท่าไหร่

What
is
the
price
?

ราคาเท่าไหร่

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย