Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

presented

คำแปล
I
have
presented
all
the
documents
.
ฉันได้นำเสนอเอกสารทั้งหมด
She
has
presented
her
idea
.
เธอได้นำเสนอแนวคิดของเธอ
He
has
presented
his
idea
.
เขาได้นำเสนอแนวคิดของเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ present

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipresentpresented
he/she/itpresentspresented
you/we/theypresentpresented

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย