Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

possibility

คำแปล
ความเป็นไปได้
Now
there
is
only
one
possibility
.
ตอนนี้มีเพียงความเป็นไปได้อย่างเดียว
Now
there
is
only
one
possibility
.
ตอนนี้มีเพียงความเป็นไปได้อย่างเดียว
The
possibility
ความเป็นไปได้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย