Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

position

คำแปล
ตำแหน่ง
He
does
not
want
that
position
.
เขาไม่อยากได้ตำแหน่งนั้น
He
does
not
want
that
position
.
เขาไม่อยากได้ตำแหน่งนั้น
What
is
your
position
?
ตำแหน่งของคุณคืออะไร
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย