Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

portuguese

คำแปล
คนโปรตุเกส, ภาษาโปรตุเกส
She
speaks
English
,
Spanish
and
Portuguese
.
เธอพูดภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส
1 ความคิดเห็น
She
speaks
English
,
Spanish
and
Portuguese
.
เธอพูดภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส
1 ความคิดเห็น
She
speaks
English
,
Spanish
and
Portuguese
.
เธอพูดภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย