Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pleasure

คำแปล
ความยินดี
What
a
pleasure
!
ช่างเป็นความสุขอะไรอย่างนี้
What
a
pleasure
!
ช่างเป็นความสุขอะไรอย่างนี้
With
pleasure
ด้วยความยินดี
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย