Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

play

คำแปล

เล่น

I
eat
,
you
play
.

ฉันกิน คุณเล่น

Your
dogs
play
.

หมาของคุณเล่น

We
play
.

พวกเราเล่น

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ play

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iplayplayed
he/she/itplaysplayed
you/we/theyplayplayed