Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

place

คำแปล

ตำแหน่ง, สถานที่, ที่พัก

She
is
going
to
place
the
flower
on
the
table
.

เธอจะวางดอกไม้ดอกนี้บนโต๊ะตัวนี้

You
are
going
to
place
the
pan
on
the
table
.

คุณจะวางกระทะใบนี้บนโต๊ะตัวนี้

Where
are
you
going
to
place
it
?

คุณจะวางมันที่ไหน

แสดงประโยคเพิ่ม

ดูคำนี้ด้วย: