ภาษาอังกฤษ

physics

ภาษาไทย
ฟิสิกส์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
physicsตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI do not understand physics.คำแปลฉันไม่เข้าใจฟิสิกส์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย