Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

physics

คำแปล
ฟิสิกส์
I
do
not
understand
physics
.
ฉันไม่เข้าใจฟิสิกส์
I
do
not
understand
physics
.
ฉันไม่เข้าใจฟิสิกส์
I
love
physics
.
ฉันชอบวิชาฟิสิกส์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย