philosophy

คำแปล
ปรัชญา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
to
ถึง
สู่
study
ศึกษา
เรียน
เรียนหนังสือ
Chinese
จีน
philosophy
ปรัชญา
.
ฉันอยากเรียนปรัชญาจีน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
to
ถึง
สู่
study
ศึกษา
เรียน
เรียนหนังสือ
Chinese
จีน
philosophy
ปรัชญา
.
ฉันอยากเรียนปรัชญาจีน
That
นั้น
นั่น
ว่า
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
philosophy
ปรัชญา
.
นั้นคือปรัชญาของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย