Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

philosophy

คำแปล

ปรัชญา

I
want
to
study
Chinese
philosophy
.

ฉันอยากเรียนปรัชญาจีน

I
want
to
study
Chinese
philosophy
.

ฉันอยากเรียนปรัชญาจีน

That
is
my
philosophy
.

นั้นคือปรัชญาของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย