Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

period

คำแปล

ช่วง

I
like
the
night
period
.

ฉันชอบช่วงเวลากลางคืน

4 ความคิดเห็น

I
like
the
night
period
.

ฉันชอบช่วงเวลากลางคืน

4 ความคิดเห็น

I
like
the
afternoon
period
.

ฉันชอบช่วงเวลาบ่าย

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง