Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

performance

คำแปล

การแสดง, ผลการดำเนินงาน, การกระทำ

He
told
me
about
your
performance
.

เขาได้บอกฉันเกี่ยวกับการแสดงของคุณ

He
told
me
about
your
performance
.

เขาได้บอกฉันเกี่ยวกับการแสดงของคุณ

I
did
not
like
this
performance
.

ฉันไม่ชอบการแสดงนี้

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย