Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pay

คำแปล
จ่ายเงิน, ชดใช้, จ่าย
We
pay
the
man
.
พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย
2 ความคิดเห็น
I
pay
him
.
ฉันจ่ายเงินเขา
3 ความคิดเห็น
We
will
pay
you
.
พวกเราจะจ่ายเงินคุณ
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pay


PersonPresentPast
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย