Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

path

คำแปล

ทาง, เส้นทาง

There
is
a
path
from
my
house
to
yours
.

มีเส้นทางเส้นหนึ่งจากบ้านของฉันไปบ้านของคุณ

There
is
a
path
from
my
house
to
yours
.

มีเส้นทางเส้นหนึ่งจากบ้านของฉันไปบ้านของคุณ

This
path
is
long
.

เส้นทางนี้ยาว

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย