Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

passed

คำแปล

Five
years
have
passed
since
that
day
.

ห้าปีได้ผ่านไปตั้งแต่วันนั้น

Three
hours
have
already
passed
.

สามชั่วโมงได้ผ่านไปแล้ว

The
winter
has
passed
.

ฤดูหนาวได้ผ่านไป

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pass

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipasspassed
he/she/itpassespassed
you/we/theypasspassed