Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

parliament

คำแปล
รัฐสภา
He
is
not
a
member
of
parliament
.
เขาไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา
He
is
not
a
member
of
parliament
.
เขาไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา
She
is
a
member
of
parliament
.
เธอเป็นสมาชิกรัฐสภา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย