our

คำแปล
ของพวกเรา
Our
ของพวกเรา
cat
แมว
eats
กิน
รับประทาน
fish
ปลา
.
แมวของพวกเรากินปลา
3 ความคิดเห็น
Our
ของพวกเรา
cat
แมว
แมวของพวกเรา
7 ความคิดเห็น
Our
ของพวกเรา
children
ลูก
เด็ก
have
มี
a
หนึ่ง
cat
แมว
.
ลูกของพวกเรามีแมวตัวหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย