opposite

คำแปล
ตรงข้าม, ตรงกันข้าม
She
เธอ
writes
เขียน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
opposite
ตรงข้าม
ตรงกันข้าม
answer
คำตอบ
ตอบ
.
เธอเขียนคำตอบที่ตรงกันข้ามกัน
We
พวกเรา
are
อยู่
เป็น
opposite
ตรงข้าม
ตรงกันข้าม
.
พวกเราอยู่ตรงกันข้ามกัน
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
are
อยู่
เป็น
opposite
ตรงข้าม
ตรงกันข้าม
.
คุณอยู่ตรงกันข้ามกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย