Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

opinion

คำแปล

ความคิดเห็น

We
have
different
opinions
.

ความคิดเห็นของพวกเราแตกต่างกัน

1 ความคิดเห็น

My
opinion
is
completely
different
from
yours
.

ความคิดเห็นของฉันแตกต่างจากความคิดเห็นของคุณโดยสิ้นเชิง

My
opinion
is
completely
different
from
yours
.

ความคิดเห็นของฉันแตกต่างจากความคิดเห็นของคุณโดยสิ้นเชิง

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง