ภาษาอังกฤษ

once

ภาษาไทย
ครั้งหนึ่ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
onceตัวอย่างShe drinks beer once a day.คำแปลเธอดื่มเบียร์วันละหนึ่งครั้ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย