ภาษาอังกฤษ

older

ภาษาไทย
อายุมากกว่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
olderตัวอย่างShe is my older sister.คำแปลเธอเป็นพี่สาวของฉัน
oldตัวอย่างMy sister is old, but I am young.คำแปลพี่สาวของผมแก่ แต่ผมอายุน้อย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย