Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

office

คำแปล

สำนักงาน

My
brother
is
at
his
office
.

พี่ชายของฉันอยู่ที่สำนักงานของเขา

My
brother
is
at
his
office
.

พี่ชายของฉันอยู่ที่สำนักงานของเขา

Dad
is
in
his
office
.

พ่อของฉันอยู่ที่สำนักงานของเขา

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย