Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

now

คำแปล

ตอนนี้

We
need
more
now
.

พวกเราต้องการมากกว่านี้ตอนนี้

I
am
at
work
now
.

ฉันอยู่ที่ที่ทำงานตอนนี้

I
feel
fine
now
.

ฉันรู้สึกสบายตอนนี้

แสดงประโยคเพิ่ม