Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

night

คำแปล

กลางคืน

Good
morning
and
good
night
.

สวัสดีตอนเช้า และ ราตรีสวัสดิ์

1 ความคิดเห็น

Thanks
and
good
night
!

ขอบคุณและราตรีสวัสดิ์

2 ความคิดเห็น

Good
night
.

ราตรีสวัสดิ์

9 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย