ภาษาอังกฤษ

next

ภาษาไทย
หน้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
nextตัวอย่างYou will swim next year.คำแปลคุณจะว่ายน้ำปีหน้า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย