Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

neighborhood

คำแปล

แถวบ้าน, บริเวณ

We
live
in
the
same
neighborhood
.

พวกเราอยู่ในบริเวณเดียวกัน

We
live
in
the
same
neighborhood
.

พวกเราอยู่ในบริเวณเดียวกัน

His
neighborhood

แถวบ้านของเขา

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย