Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

needs

คำแปล

She
needs
a
coat
.

เธอต้องการเสื้อโค้ทตัวหนึ่ง

He
needs
me
.

เขาต้องการฉัน

She
needs
him
.

เธอต้องการเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ need

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ineedneeded
he/she/itneedsneeded
you/we/theyneedneeded

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง