Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

neck

คำแปล
คอ
How
is
your
neck
?
คอของคุณเป็นอย่างไร
How
is
your
neck
?
คอของคุณเป็นอย่างไร
Your
neck
is
red
.
คอของคุณแดง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย