ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

national

คำแปล
แห่งชาติ
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
national
แห่งชาติ
book
หนังสือ
week
สัปดาห์
.
สัปดาห์นี้คือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
This
นี้
นี่
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
national
แห่งชาติ
book
หนังสือ
week
สัปดาห์
.
สัปดาห์นี้คือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
next
หน้า
week
สัปดาห์
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
national
แห่งชาติ
wine
ไวน์
week
สัปดาห์
.
สัปดาห์หน้าคือสัปดาห์ไวน์แห่งชาติ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย