murder

คำแปล
ฆาตกรรม
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
did
didnot
ไม่ได้
ได้
not
didnot
ไม่ได้
ไม่
ไม่ใช่
write
เขียน
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
murder
ฆาตกรรม
.
พวกเขาไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการฆาตกรรมนี้
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
did
didnot
ไม่ได้
ได้
not
didnot
ไม่ได้
ไม่
ไม่ใช่
write
เขียน
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
murder
ฆาตกรรม
.
พวกเขาไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการฆาตกรรมนี้
There
ที่นั่น
was
อยู่
เป็น
a
หนึ่ง
murder
ฆาตกรรม
last
สุดท้าย
night
กลางคืน
.
มีการฆาตกรรมครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย