mouth

คำแปล
ปาก
My
ของฉัน
ของผม
mouth
ปาก
is
อยู่
คือ
เป็น
red
สีแดง
.
ปากของเธอสีแดง
My
ของฉัน
ของผม
mouth
ปาก
is
อยู่
คือ
เป็น
red
สีแดง
.
ปากของเธอสีแดง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
mouth
ปาก
ปาก
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย