ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

more

คำแปล
มากกว่า, มากขึ้น, อีก
He
เขา
has
มี
two
สอง
more
อีก
มากกว่า
มากขึ้น
sons
ลูกชาย
.
เขามีลูกชายอีกสองคน
She
เธอ
needs
ต้องการ
more
มากขึ้น
มากกว่า
อีก
water
น้ำ
.
เธอต้องการน้ำเพิ่ม
There
ที่นั่น
are
อยู่
เป็น
more
มากกว่า
มากขึ้น
อีก
women
ผู้หญิง
.
มีผู้หญิงมากกว่า
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย