ภาษาอังกฤษ

mistakes

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
mistakeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI do not understand the mistake.คำแปลนไมเขาใจความผดพลาดนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย