Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

miss

คำแปล
คิดถึง
We
miss
the
lunch
.
พวกเราพลาดอาหารกลางวันมื้อนี้
We
miss
our
mother
.
พวกเราคิดถึงคุณแม่ของพวกเรา
I
miss
my
country
.
ฉันคิดถึงประเทศของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ miss

บุคคลปัจจุบันอดีต
Imissmissed
he/she/itmissesmissed
you/we/theymissmissed
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย