minimum

คำแปล
น้อยที่สุด
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
minimum
น้อยที่สุด
age
อายุ
ยุคสมัย
for
สำหรับ
เป็นเวลา
เพื่อ
me
ผม
ฉัน
.
มันคืออายุขั้นต่ําสําหรับฉัน
2 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
minimum
น้อยที่สุด
age
อายุ
ยุคสมัย
?
อายุขั้นต่ําคืออะไร
minimum
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย