Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mind

คำแปล

ใจ

You
have
to
open
your
mind
.

คุณต้องเปิดใจของคุณ

You
have
to
open
your
mind
.

คุณต้องเปิดใจของคุณ

Open
your
mind
.

เปิดใจของคุณ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย